دیسپرس کننده ها (Dispersing Agents) یکی از مهمترین مواد تعاونی در رنگرزی کالای پلی استری است. این مواد تاثیر بسزایی بر کیفیت رنگرزی کالای پلی استری دارند. امروزه دیسپرس کننده در ترکیب با سایر مواد نظیر اسید ها، یکنواخت کننده ها، ضد مهاجرت و ... به صورت مواد چندکاره استفاده میشوند.