رنگینه های استیلبن یک گروه کوچک اما بسیار پرکاربرد از رنگینه های مستقیم اند که اجزای آن آمیخته با گروه های رنگساز آزو همراه است. این رنگینه های از متراکم شدن چهار نترو تولوئن سولفونیک اسید در محلول آبی هیدروکسید سدیم تنها و یا همراه دیگر ترکیب های آروماتیک معمولا آریل آمینها یا ترکیب‌های آمینو آزو ساخته می شود

نخستین رنگ استیلبن رنگ زرد مستقيم 11 ، با شماره ساختمان4000 به وسيله والئو در سال ۱۸۸۳ کشف و کمی پس از آن بوسیله کارخانه گایگی ساخته شد. این رنگینه از حرارت دادن چهار نیترو تولون دو سولفونیک اسید با محلول آبی هیدروکسید سدیم تهیه می شود. آمیخته رنگینه های زرد بسته به غلظت قلیایی ، اندازه زمان دمای داده شده و درجه آن دگرگونی میابد در همه این متراکم شدن احتمال زیاتر بر این است که دو مولکول چهار نیترو تولون و ۳- اسید سولفونیک متراکم شود و چهار دي نتيرو استيلين و۲ دی سولفونیک اسید می‌دهد.

از نیمه دوم 1900 فرآوری های سنتتیک توانایی جذب تابش طول موجهای ۳۳۰تا ۳۸۰ نانومتر پهنه فرابنفش را داشتند و همان نورها را دوباره در فاصله ۴30 تا ۴۹۰ نانومتر یعنی در پهنه آبی طیف مریی منتشر می کردند و بنام شفاف کننده های نوری بکار برده میشوند. اینها ماننده رنگینه هایی روی کالاهای نساجی به کار می روند و با منتشر کردن نور آبی در نور سفید که پیشتر بگونه ایی عادی از روی جسم بازتاب می شد، سفیدی آنرا افزایش می دهند. در واقع عوامل شفاف کننده نوری به اندازه فراوانی چای لاجورد و سایر مواد آبی کننده را که برای بی اثر کردن رنگ زرد کالاهای نساجی کاربرد داشت بخوبی گرفته همچنین همه ساله مقادیر زیادی نیز به جای اجزا صابون ها و پودرهای شوینده نیز کاربرد دارند که این مواد برای پنبه است. اگرچه عوامل شفاف کننده فلورسنتی مناسب پشم ، نایلون و سایر الیاف سینتتیک نیز رو به فزونی است با این همه برابر دیدگاه کارشناسان فروش سالیانه عوامل شفاف کننده فلورسنتی تا 10 % مجموع فروش جهانی رنگینه ها نیز رسیده است.

images