• سفید کننده نوری پنبه
  • مناسب برای کلیه سیستم های بویژه پد
  • مناسب برای محلول های پراکسید اشباع مانند cold pad batch ، pad-steam bleaching و سیستم های غوطه وری
  • pH (20°C) (10% solution) = 8.5 – 9.5

  • تمایل به جذب پایین