• سفید کننده نوری پنبه
  • پودر
  • بسیار مناسب برای سیستم های رمق کشی
  • دارای ثبات تر بسیار مناسب
  • دارای ثبات خوب در محلول های سفیدگری به وسیله پراکسید
  • سفیدی بالا با ته رنگ آبی
  • سفیدکننده نوری مناسب برای سفیدگری ویسکوز و مدال
  • pH (20°C)(1% solution)= 9.0 – 10.0
  • پایداری در آب سخت تا درجه ی سختی 20 درجه آلمانی